Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne

Bezpieczeństwo naszych  Klientów jest dla nas sprawą priorytetową. Pomiary odbiorcze należy wykonać zawsze przed oddaniem nowej instalacji elektrycznej do użytku lub w przypadku modernizacji starej instalacji. Badania odbiorcze mają na celu sprawdzić, czy instalacja została wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów.

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane obowiązek wykonywania pomiarów okresowych (eksploatacyjnych) dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych minimum raz na 5 lat. Badania okresowe obejmują oględziny oraz pomiar parametrów  w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych.

Mają one na celu sprawdzenie czy prace wykonano właściwie, w zgodzie ze sztuką budowlaną i czy nie będą one stanowiły zagrożenia dla przyszłych użytkowników.

Logo firmy Sonel

Czym mierzymy?

Do wykonywania prac pomiarowych stosujemy najbardziej zaawansowane technologicznie mierniki firmy Sonel, posiadające aktualne świadectwa wzorcowania umożliwiające uzyskanie precyzyjnych, zgodnych ze stanem rzeczywistym wyników.

Przed dokonaniem pomiarów wykonywane są kompleksowe oględziny rozdzielnic i sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń

Pomiary elektryczne

Co mierzymy?

 • Ciągłości przewodów ochronnych
 • Rezystancja izolacji obwodów 1 faz. i 3 faz.
 • Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenie zasilania w układach sieci TN, TT, IT
 • Poprawność zadziałania zabezpieczeń różnicowo-prądowych
 • Rezystancji uziemień roboczych
 • Rezystancji uziemień odgromowych
 • Natężenia oświetlenia stanowisk pracy i innych pomieszczeń
 • Natężenie oświetlenia drogowego
 • Natężenie oświetlenia w sporcie
 • Pomiary okablowania strukturalnego
 • Natężenia oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
 • Badania elektronarzędzi
 • Termowizja
 • Lokalizacja tras kablowych
 • Pomiary wyładowań niezupełnych

Wykres jakości energetycznej

Bilans mocy oraz  jakość energii elektrycznej.

Zakres wykonywanych pomiarów:

 • profil mocy czynnej i biernej 
 • zawartość wyższych harmonicznych 
 • asymetria napięć
 • zapady i zaniki napięć
 • kontrola parametrów energii, dostarczanej przez dystrybutora
 • wskazanie urządzeń, generujących zakłócenia 
 • określenie odbiorników najbardziej obciążających instalację
 • optymalizacja zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie kar umownych

Dokumentacja z przeprowadzonych badań i pomiarów tworzona jest dla Państwa w wersji papierowej i elektronicznej. Raporty, protokóły i orzeczenia z przeprowadzonych pomiarów są drukowane i przekazywane w możliwie szybkim terminie. Wszystkie dokumenty opracowywane  są wg polskich norm, przepisów i rozporządzeń oraz w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego.  Przygotowana dokumentacja stanowi komplet dla :

 • Inspekcji Pracy i Sanepidu
 • Audytu BHP i PPOŻ
 • Straży Pożarnej i Urzędu Dozoru Technicznego
 • Ubezpieczeń majątkowych

Drukuj   E-mail